O projekcie


 

„Utworzenie Przedszkola Specjalnego w Kolbuszowej”
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH IX OSI PRIORYTETOWEJ
JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 - 2020

DZIAŁANIE 9.1
ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Wartość projektu 738 092,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE 648 092,50 zł

 

Projekt „Utworzenie Przedszkola Specjalnego w Kolbuszowej” realizowany przez SEGEN S.C. Anna Stępień, Bożena Samojedny
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: od: 2017-04-01 do: 2018-08-31

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego na terenie powiatu kolbuszowskiego poprzez utworzenie 8 nowych miejsc wychowania przedszkolnego (MWP) w nowotworzonym Przedszkolu Specjalnym w Kolbuszowej. Projekt umożliwi doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 3 nauczycieli oraz realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci. 

 

PLANOWANE EFEKTY

 • utworzenie 8 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowo otworzonym Przedszkolu Specjalnym w Kolbuszowej,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 3 nauczycieli,
 • realizacja zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.

 

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową są:

 • dzieci w wieku przedszkolnym określonym w przepisach oświatowych, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu m.in. na autyzm, w tym zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualną i niepełnosprawności sprzężone, zamieszkałe na terenie powiatu kolbuszowskiego,
 • rodzice dzieci obejmowanych wychowaniem przedszkolnym - przewiduje się objęcie wsparciem ok. 10 rodziców poprzez utworzenie w przedszkolu punktu konsultacyjno-doradczego,
 • nauczyciele - 3 osoby – wykształcenie wyższe w kierunku pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, nauczyciele objęci w projekcie. kursami w zakresie pedagogiki Montessori oraz szkoleniami podnoszącymi ich umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

REKRUTACJA

 • Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców/opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałych na terenie powiatu kolbuszowskiego i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (podstaw. dokument uprawniający do przyjęcia dziecka do przedszkola specjalnego) do udziału w projekcie.,
 • Dla potrzeb rekrutacji formularze dostępne będą na stronie internetowej. Możliwy będzie również kontakt telefoniczny i mailowy.
 • O kolejności przyjęcia decyduje liczba uzyskanych punktów według następujących kryteriów:
  • rodzice/opiekunowie prawni niepełnosprawni (weryfikacja - kopia orzeczenia) - 6 pkt.;
  • rodzice/opiekunowie prawni samotnie wychowujący dziecko (weryfikacja na podstawie oświadczenia) - 6 pkt.;
  • pobyt dziecka przynajmniej 8 godz. dziennie (karta zgłosz.)- 5 pkt.
  • dzieci, które do tej pory nie były objęte wychowaniem przedszkolnym (ośw.)-5 pkt.
  • niepełnosprawność sprzężona/ autyzm/ niepełnosprawność intelektualna - jako przyczyna niepełnosprawności - potrzeba największego wsparcia- 5 pkt. (orzecz. o potrz. kszt. specj)
 • Przy równej liczbie punktów decydująca będzie kolejność zgłoszeń
 • Osoby nie przyjęte z braku miejsc będą wpisywane na listę rezerwową. Kolejność na liście według przyjętych  kryteriów rekrutacji
 • Osoby składające formularz zgłoszeniowy po  zakończeniu procesu rekrutacji będą dopisywane do listy rezerwowej według przyjętych kryteriów. 
 • Deklaracje uczestnictwa oraz umowa zostanie podpisana w pierwszym dniu opieki nad dzieckiem w przedszkolu.