ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/9.1/2017


 

Firma SEGEN S.C. Anna Stępień, Bożena Samojedny w związku z realizacja projektu pt. „Utworzenie Przedszkola Specjalnego w Kolbuszowej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, zaprasza do składania ofert na:

Dostosowanie pomieszczeń (2 sale dydaktyczne, 1 łazienka, aneks kuchenny, pokój nauczycielski, szatnia, jadalnia, gabinet dyrektora, korytarz, podjazd i schody) do potrzeb działalności przedszkola. Łączna powierzchnia dostosowywanych pomieszczeń 168 m2

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 1_9.1_2017

Załącznik nr 1_Oferta

Załącznik nr 2_Opis przedmiotu zamówienia_przedmiar robót

Załącznik nr 2.1_Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 3_Wzór umowy

Załącznik nr 4_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/9.1/2017


 

Firma SEGEN S.C. Anna Stępień, Bożena Samojedny w związku z realizacja projektu pt. „Utworzenie Przedszkola Specjalnego w Kolbuszowej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, zaprasza do składania ofert na:

Zakup wyposażenia dla Przedszkola im. Marii Montessori w Kolbuszowej w ramach zadania pn. wyposażenie przedszkola.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe nr 2_9.1_2017

Załącznik nr 1_Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2_Oferta

Załącznik nr 3_Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 4_Oświadczenia

Załącznik nr 5_Wzór umowy

 

POZOSTAŁE ZAPYTANIA OFERTOWE 


 

Zapytanie nr 1_Logopeda

Zapytanie nr 2_Rehabilitant

Zapytanie nr 3_Psycholog

Zapytanie nr 4_Instruktor pływania

Zapytanie nr 5_Specjalista w zakresie Montessori