Niepubliczne Przedszkole Specjalne im. Marii Montessori w Kolbuszowej Zaprasza


 

Dzieci są źródłem wielkiej radości i dają rodzicom nieoczekiwaną szansę dowiedzenia się więcej o sobie samych i o tym, co naprawdę jest w życiu ważne. Każde dziecko jest wyjątkowe – ze swoją własną osobowością, cechami, zdolnościami. Dzieci z niepełnosprawnością mają takie same potrzeby jak wszystkie inne dzieci – uczyć się, bawić, funkcjonować w grupie, mieć przyjaciół i być akceptowanym w swojej „inności” przez innych. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (niepełnosprawne) mają takie samo prawo do nauki, wychowania i opieki jak dzieci zdrowe. Niestety w rzeczywistości nie zawsze wygląda to tak kolorowo.
Każde dziecko wymaga stymulowania własnego rozwoju psychomotorycznego, jednakże niektóre z nich już na starcie drogi życiowej potrzebują zdecydowanie większej uwagi i pomocy zarówno ze strony rodziców, jak i specjalistów różnych dziedzin. Jak najwcześniej powinno się zacząć stymulować rozwój dziecka.
We wczesnym dzieciństwie istnieje większa możliwość zahamowania rozwoju wielu zaburzeń o postępującym przebiegu, a nawet całkowitego zatrzymania dalszych niekorzystnych zmian. Ponadto u małych dzieci stwierdzono większą podatność na stosowane wobec nich programy usprawniania, zaś ćwiczone postępy są łatwiej generalizowane. Niestety nie każe dziecko niepełnosprawne ma szanse na usprawnienie zaburzonych funkcji .
Wsparciem dla rodzin i dzieci niepełnosprawnych są placówki , które zapewniają realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o kształceniu specjalnym. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami z terenu powiatu kolbuszowskiego zrodziła się myśl utworzenia przedszkola terapeutycznego, gdzie stworzone zostaną odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne. W nowo otwartej placówce zapewniona zostanie realizacja programu wychowania dostosowana do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy, zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb i integrację rówieśnikami.

Placówka realizuje podstawę programową przewidzianą dla dzieci w wieku przedszkolnym z różnymi niepełnosprawnościami ( intelektualna, ruchowa, autyzm w tym zespół Aspergera). 

Zapewniamy zajęcia wspierające indywidualny rozwój dziecka tj:

 • Bajkoterapia
 • Zajęcia w Sali Doświadczania Świata ( stymulowanie zmysłów)
 • Muzykoterapia
 • Zajęcia rozwijające kreatywność

Ponadto oferujemy zajęcia specjalistyczne:

 • Logopedia
 • Terapia psychologiczna
 • Rehabilitacja

Zajęcia realizowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o kształceniu specjalnym.

Dla wychowanków Niepublicznego Przedszkola Specjalnego  im Marii Montessori organizujemy Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Oferta edukacyjna przewiduje zajęcia dodatkowe takie jak : religia, zajęcia kulinarne, zajęcia z rękodzieła, zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne, zajęcia stymulujące funkcje poznawcze, rozwój emocjonalno-społeczny wg autorskiego programu „ja i mój świat". Nad wszechstronnym rozwojem naszych podopiecznych czuwać będzie wykwalifikowana Kadra dostosowując metody i formy pracy do indywidualnych możliwości dziecka.

Oferujemy:

 • Opiekę nad wychowankami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości rozwojowych,
 • Wspomaganie rozwoju dziecka we wszystkich sferach rozwoju,
 • Wychowanie przedszkolne wraz z przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole,
 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w tym rozwijanie uzdolnień,
 • Prowadzenie procesu rewalidacyjnego w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci oraz zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Dobierane zajęć indywidualnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowane do możliwości dziecka,
 • Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w celu zapewnienia optymalnego rozwoju,
 • Organizowanie oddziałów o małej liczbie dzieci umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę możliwości wychowanków,

Dlaczego Pedagogika Marii Montessori?

Wizją naszego przedszkola jest stworzenie warunków, w których dzieci przygotują się do życia poprzez aktywne zdobywanie wiedzy i umiejętności oparte na wykorzystaniu pedagogiki dr Marii Montessori. Pedagogika Montessori jest szczególnie aktualna, gdyż znajduje zastosowanie w przypadku dzieci z deficytami rozwojowymi, w normie oraz wybitnie uzdolnionych. Nauka opiera się na specjalnie opracowanych pomocach edukacyjno - rozwojowych, uporządkowanych tematycznie. W zasięgu ręki dziecka znajdą się pomoce zwane materiałem Montessori.

 1. materiał do ćwiczeń praktycznego życia; związany z samoobsługą, np. ramki do zapinania guzików, zawiązywania sznurowadeł, zestaw do przesypywania, segregowania. z troską o środowisko: przybory do sprzątania; zwyczajami i normami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem narodowych tradycji. W zakres ćwiczeń praktycznych wchodzą też ćwiczenia balansu i równowagi, do których zaliczamy chodzenie po namalowanej na podłodze elipsie. Służą one rozwijaniu gracji w poruszaniu się i zharmonizowaniu ciała w ruchu
 2. materiał sensoryczny - rozwijający poznawanie przez zmysły i pomagający zrozumieć pojęcia dotyczące: wielkości, barwy, dźwięku, ciężaru, temperatury itd. Dzieci podczas pracy z tym materiałem odnajdują: pary, szeregi, kontrasty. Doświadczenia te przygotowują do myślenia abstrakcyjnego, w którym ważne jest porównywanie, różnicowanie, szeregowanie, porządkowanie
 3. materiał do nauki języka - w ćwiczeniu pisania i czytania wykorzystywane są tematy przyrody, geografii, anatomii
 4. materiał do matematyki - różnorodny i tworzący ciągłość tematów, tak że dziecko z łatwością może rozwiązywać kolejne matematyczne problemy
 5. materiał rozwijający szerokie poznanie świata w wymiarach ekologii, współistnienia ludzi różnych kultur, poszanowania dla życia
 6. materiały artystyczne związane z ekspresją plastyczną, muzyczną, zręcznościową dziecka
 7. materiały religijne - wychowanie religijne w Pedagogice Montessori jest włączone w całość procesu wychowawczego. Pomóż mi samodzielnie poznać Boga - prosi dziecko

Materiał Montessori jest prosty, estetycznie wykonany i uwzględnia zasadę stopniowania trudności oraz element samokontroli. Tworzy logiczną ciągłość tematów. Zdobytą wiedzę dziecko potrafi wykorzystać w praktyce, np. ćwicząc z materiałem kształcącym wrażliwość na barwy przenosi umiejętność różnicowania kolorów na swoje działanie w otoczeniu.

Według założeń ww. pedagogiki dziecko samo wybiera z czym chce w danej chwili pracować i ile czasu temu poświęci. Nauczyciel nie ingeruje w jego pracę, nie poucza go i nie przeszkadza. Obserwuje dziecko i stara się podążać za nim, podsuwając mu kolejne pomysły na działanie. Pracę w znaczeniu Pedagogiki Montessori należy rozumieć jako taką aktywność dziecka, która ma charakter rozwojowy, poznawczy, kształcący i prowadzi do osiągnięcia konkretnego celu.

Dziecko w naszym Przedszkolu  może zaangażować ręce, umysł, zmysły, gdzie wszystko jest w zasięgu jego ręki i nie zagraża jego bezpieczeństwu. 

 

Terapia polisensoryczna w sali doświadczania świata

Sala Doświadczania Świata jest elementem wieloprofilowej, kompleksowej metody usprawniania zaburzonych zmysłów. W naszym przedszkolu jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Odpowiednie wyposażenie i postępowanie terapeutyczne pozwalają na równoczesne osiąganie jednego i drugiego, prowadząc do założonych rezultatów. Odbiorcami terapii polisensorycznej są dzieci funkcjonujące prawidłowo, w każdej sferze rozwoju oraz z niepełnosprawnością intelektualną , mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, zaburzeniami mowy, niepełnosprawnością ruchową itp. Korzystanie z zasobów sali doświadczania świata korzystnie wpływa na zdolność koncentracji, wspomaga pamięć, spostrzegawczość, zdolności do nauki, motywację do samodzielnej aktywności. Oddziaływanie polisensoryczne sprawia, że analizatory zmysłowe lepiej funkcjonują, poprawia się umiejętność przetwarzania wrażeń sensorycznych, „oswojenie” różnych bodźców (wzbogacanie indywidualnej bazy doświadczeń, zmniejszenie leków, zniesienie nadwrażliwości dotykowej, słuchowej, itd.).... Przebywanie w Sali jest indywidualnie dostosowane do każdego dziecka. Podczas planowania czasu i rodzaju ćwiczeń bierze się pod uwagę potrzeby dziecka ,jego predyspozycje psychiczne i fizyczne, motywację, wytrzymałość. Podczas zajęć w Sali Doświadczania Świata panuje specyficzna atmosfera relaksu i odprężenia wytworzona za pomocą odpowiedniej muzyki, dźwięków, gry świateł, dobranych zapachów i innych bodźców. Tak harmonijnie skomponowane ćwiczenia wywołują u dzieci ożywienie, zainteresowanie i motywację do poznawania i działania.

Rehabilitacja

Głównym zadaniem rehabilitacji ruchowej jest kształtowanie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia dziecka. W trakcie współpracy z dzieckiem, wykorzystuje się różne metody terapeutyczne, diagnozując i dopasowując możliwe terapie do indywidualnych potrzeb dziecka. Wiodące cele to:

 • zwiększenie ogólnej wydolności organizmu,
 • doskonalenie cech motorycznych (szybkość, skoczność, zwinność),
 • rozwijanie sprawności psychofizycznej,
 • korekcja oraz kompensacja odchyleń rozwojowych,
 • kształtowanie koncentracji przez gry i zabawy,
 • kształtowanie schematu ciała i orientacji w przestrzeni,
 • normalizacja napięcia mięśniowego,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zapobieganie pogłębiania się przykurczy,
 • korygowanie wad postawy,
 • poprawa jakości chodu,
 • poprawa zakresu samoobsługi,
 • kształtowanie funkcji równoważnych,
 • rozwijanie i doskonalenie zdolności motoryki małej i dużej.

Zajęcia rehabilitacyjne w przedszkolu mają charakter zabawy, prowadzone są w specjalnie przygotowanej sali z bogatym wyposażeniem. Dzieci z niepełnosprawnością ruchową mają możliwość korzystania również z sali doświadczania świata.

 

Adres przedszkola: Plac Wolności 59. 36 – 100 Kolbuszowa

Kontakt telefoniczny: (17) 710 68 82, 693 147 275,  609 414 023

e:mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.